Foto: B. Thorvik/Norsk Arbeidsmandsforbund

Foto: B. Thorvik/Norsk Arbeidsmandsforbund

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vedtok i dag et forsvar til den nåværende arbeidsmiljøloven. Uttalesen er tydelig på at regjeringens mange forslag ikke vil gi et en tryggere og mer fleksible arbeidshverdag for arbeidsfolk, snarere tvert imot.

Forsvar arbeidsmiljøloven!
Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vil på det sterkeste advare mot Høyre/Frp-regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. De framsatte forslagene vil svekke den grunnleggende formålsparagrafen i loven som er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Blir de fremsatte forslag vedtatt av Stortinget vil dette være et betydelig tilbakeskritt for norsk arbeidslivspolitikk. Forbundsstyret vil derfor be både regjeringen og stortingsflertallet om å tenke seg om en gang til i denne saken.

Økt adgang til midlertidige ansettelser og lengre arbeidsdager vil medføre økt utrygghet og fare for flere arbeidsulykker hos mange av forbundets medlemsgrupper. Ulykkestallene innenfor anleggsektoren er allerede i dag på et alt for høyt nivå og må ikke øke ytterligere som følge av lengre arbeidsdager og økt arbeidspress på den enkelte.

Økt bruk av innleie og fjerning av reglene om fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig innleie vil bidra til å svekke mulighetene for et seriøst arbeidsliv og kampen mot sosial dumping. Dette vil legge til rette for at useriøse aktører kan ta i bruk ulovlig innleie i større omfang enn i dag. Mange bransjer er allerede i dag er utsatt for dette og det er derfor uforståelig at man vil fjerne mulighetene for et effektivt regelverk på dette området.

Flere søndagsåpne butikker vil i tillegg til varehandelen, ramme forbundets medlemmer innenfor bl.a. vakt og renhold. Forbundsstyret støtter ikke regjeringens forslag om flere i jobb på søndager og dens uttalte målsetting om omgjøring av søndag til en ordinær virkedag. Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker å beholde søndagen som en fri- og rekreasjonsdag for flest mulig av våre medlemmer.

De fremsatte forslagene vil også ramme langt flere kvinner enn menn som er ansatt i midlertidige stillinger og vil svekke mulighetene for å kombinere jobb og familieliv for de som blir rammet. Dette vil være et betydelig tilbakeskritt i kampen for kvinners rett til å delta på like vilkår som menn i arbeidslivet. Gode tariffavtaler vil sikre oss mot noen av konsekvensene, men for alle som står utenfor det organiserte arbeidslivet vil forslagene bidra til økt fare for sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere.

Å sett opp pensjonsalderen til 72 eller 75 er å gå i feil retning. Mange av sliterne blant forbundets medlemsgrupper klarer knapt å stå i arbeid frem til 67 år, etter et langt og tøft arbeidsliv. Derfor må dagens grense på maksimalt 70 år opprettholdes.

Samlet sett vil disse forslagene, hvis de blir innført, innebære en betydelig svekkelse av arbeidsfolks rettigheter på bekostning av økt makt til arbeidsgiversiden. Suksessfaktoren i norsk arbeidsliv er at den har vært basert på et tre-parts samspill og dialog mellom partene. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vil derfor gå til kamp mot Høyre/Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven. Dette er et betydelig tilbakeskritt for den norske samfunnsmodellen og det organiserte arbeidslivs betydning for det norske samfunnet gjennom mange år.