34031_img___1365526700465Regjeringen la fredag frem forslag til ny Nasjonal Transportplan 2014-2023. Dette er et løft for norsk samferdsel som vil gå inn i historiebøkene, sier LO-leder Roar Flåthen.

Den økonomiske rammen er økt med 50 % siden forrige planperiode. I alt går regjeringen inn for å bruke 508 milliarder kroner på samferdsel i den nye planperioden.

Regjeringen vil bruke 311 milliarder kroner til veiformål i tiårsperioden. Det aller meste går til å bygge ut og vedlikeholde riksveinettet.

Jernbanesektoren er tilgodesett med 168 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Innen 2024 skal det blant annet være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut i Fredrikstad. Det betyr at reisetiden fra Oslo til disse tre byene blir redusert med 20-30 minutter på hver strekning.

Regjeringa ruster opp sjøveien med 19,4 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Det er 55 % over nivået på bevilgningen i 2013-budsjettet. I Nasjonal transportplan ligger også byggingen av verdens første skipstunnel. Regjeringa setter av 1 milliard kroner til Stad skipstunnel.

Historisk løft for norsk samferdsel sier LO-leder Roar Flåthen:

– Dette er et løft for norsk samferdsel som vil gå inn i historiebøkene, sier LO-leder Roar Flåthen. LO er imponert over at regjeringen øker NTP rammen med 50 prosent de neste 10 årene.

– Dette er en helhetlig prioritering av vei, bane, sjø- og luftfart. Regjeringen satser på drift og vedlikehold, men investerer samtidig i en rekke helt sentrale vei- og jernbaneprosjekter over hele landet. Spesielt fremhever LO-lederen InterCity-utbygging, Ofotbanen, E39 på Vestlandet. E18 ut av Oslo og viktige sikringstiltak over hele landet.

– Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskapning, Gjennom sitt forslag til transportplan har regjeringen innfridd LOs ønsker og litt til, sier Flåthen

LO-lederen er ikke bekymret for regjeringens gjennomføringsevne.

– Den sittende regjeringen har uten unntak innfridd de transportpolitiske mål de har satt seg. Dette i motsetning til tidligere borgerlige regjeringer. Folk som ønsker at denne transportplanen skal gjennomføres bør derfor tenke seg nøye om før høstens valg, avslutter Flåthen.

 Les mer hos frifagbevegelse

Les mer på Samferdselsdepartementets informasjonsider