Mandag 17. januar gjennomførte Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service forhandlinger som avtalt i henhold til Vekteroverenskomstens protokolltilførsel8 som lyder:

Partene er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres.

Dette er et ledd i arbeidet med å heve bransjens status og gjøre den bedre i stand til å konkurrere om arbeidskraft.

Det skal innen utgangen av januar hvert år forhandles om en opptrapping av lønnsatsene med særlig vekt på kompetanse som øker verdiskapningen i bransjen.

Økning gis med virkning fra 1. april og skal minst resultere i slik økning:

1. april 2011 kroner 2,-

1. april 2012 kroner 3,50

1. april 2013 kroner 5,-

Målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dersom man ikke blir enige om noe annet legges tilleggene ut flatt på trinnene (37,5 time).

Partene kom ikke til enighet og forhandlingene resulterte i vedlagte protokoll.

Protokoll-vakt 17 jan 2011.pdf