Det ble onsdag kveld enighet i forhandlingene om Miljøoverenskomsten. Det foreligger et anbefalt forslag.

 

Forhandlingene har blitt ført av LO i samarbeid med Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Transporarbeiderforbund, og motpart har vært Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Forhandlingene for Overenskomst for Miljøvirksomheter er avsluttet med et enstemmig anbefalt forslag fra forhandlingsutvalget.

Resultat:

 

-Et generelt tillegg til alle på til sammen kr. 3,- per time.

-Minstelønnssatsen for voksne arbeidstakere over 18 år er hevet til kr. 158,17 per time.

-Satsen for kompetansebevis økt til kr. 4,- per time.

-Satsen for matpenger økt til kr. 78,50 – samt økning i diett ved reise/opphold.

-Enighet om ny beregningsmåte for overtidstillegget fra mellomoppgjøret 2015. Grunnlaget for overtidstillegg skal da være faktisk timefortjeneste.

-Bedring av bestemmelser rundt innføring av og kompensasjon for hjemmevaktordning.

-Forbedring av bestemmelsen vedrørende godtgjørelse for reisetid i skogbruket. Ved reiseavstand over 45 km en vei skal det nå inngås lokal avtale vedrørende godtgjørelse.

-Bestemmelser som styrker retten til fagopplæring, seniorpolitikk og språkopplæring.

-Partene gir sin tilslutning til at det gjennomføres en utredning rundt tjenestepensjon.

 

Frist for uravstemming til avdelingene er 16. juni