Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin første kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 at framlegget er preget av miljø, fellesskapsløsninger, sysselsetting og kampen mot sosial dumping i arbeidslivet.

Det er bra at regjeringen fortsetter arbeidet med å oppfylle Nasjonal transportplan når det gjelder både veier, jernbane, oljevern og slepebåtberedskap. At man også setter inn betydelig mer ressurser på økt trafikksikkerhet og rassikring er viktig for brukerne av utsatte veistrekninger. Denne satsingen vil gi flere arbeidsplasser i anleggsektoren og det vil bidra til at vi alle får en tryggere infrastruktur i Norge.

Regjeringens oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping gir en historisk satsing på seriøsitet, blant annet i renholdsbransjen. Dette er en seier for Norsk Arbeidsmandsforbund etter mange års kamp for renholdere. Opprettelse av regionale verneombud, oppfølging av et eget bransjeprogram for renhold med 10 millioner kroner, innføring av id-kort og en egen godkjenningsordning for renholdsbransjen blir nå endelig innfridd. Dette viser at vi har en handlekraftig regjering som tar kampen mot useriøsitet i arbeidslivet på alvor.En ytterligere styrking av ressursene til arbeidstilsynet er også et viktig tiltak i kampen mot sosial dumping, sier Hagensen.

Jeg registrerer også at regjeringen har lyttet til oss gjennom å øke satsingen på mineralutvinning i budsjettforslaget. Fireårssatsingen med 100 millioner kroner på mineralutvinning av gull og andre verdifulle mineraler er viktig både for flere arbeidsplasser og for en styrket bergverk og mineralnæring i Norge. Dette temaet har vært på sakskartet til Norsk Arbeidsmandsforbund i lang tid. Dette vil være ett stort og viktig skritt i riktig retning og vi er glad for at regjeringen nå satser slik, sier Hagensen til slutt.