Forbundsleder Erna Hagensen som også ledet forhandlingene om vekteroverenskomsten har følgende refleksjoner dagen derpå.

  • Det ble enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund Forbundsleder Erna Hagensen er fornøyd med resultatet i forslaget til vekteroverenskomst for 2016 -2018. Jeg tar til etterretning at Parat har brutt og gått til mekling, sier forbundslederen.

 

  • Vi har hatt landsomfattende avtaler på vaktområdet i over 82 år – og gjennom alle disse årene har forbundet fremforhandlet ulike tillegg innenfor vekteryrkene. Kronebeløpene har variert avhengig av hva slags tillegg det har vært forhandlet om og slik vil det også være i kommende oppgjør. Det er også selvsagt at man skal ha tillegg for ubekvem arbeidstid og helgearbeid, sier Hagensen.

 

  • Forbundslederen vil samtidig understreke at grunnlønna er det man lever av og derfor er den helt avgjørende uansett hva slags vektertjenester man utøver. Hvis en vekter blir flyttet mellom ulike objekter over tid – kan dette medføre at vedkommende går ned i lønn som følge av ulike nivåer på tilleggene. Men grunnlønna vil bli stående uansett og er derfor basis for alle våre medlemmer på vekteroverenskomsten.

 

  • Også en helhetlig forsikringsdekning for vekterne inkludert likebehandling av denne uavhengig av heltid og deltid, gjør at vi nå vil unngå at man kan spekulere i forsikringsdekning og stillingsbrøk. Dette er viktig for den enkeltes økonomiske trygghet hvis uforutsette ulykker m.m. skulle skje i arbeidet.

 

  • Hagensen mener det er viktig å legge til rette for en god og rettferdig lærlingeordning innenfor vekteryrkene, som kan bidra til en stabil rekruttering til yrket. Vi har nå fått gjennomslag for at lærlinger skal betales ordinær lønn for arbeid utover lærlingekontrakten, noe som er svært viktig for å unngå spekulasjoner og misbruk av lærlingeordningen.

 

  • Avslutningsvis sier Hagensen, at et brudd vil innebære streik dersom partene ikke kommer til enighet. Norsk Arbeidsmandsforbund har som eneste forbund vært i streik flere ganger tidligere på Vekteroverenskomsten. Noe som blant annet har medført at vi i dag ligger over 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

 

  • Imidlertid er streikevåpenet noe som skal behandles med respekt og ikke brukes i utide. En eventuell streik er en stor belastning både for det enkelte medlem, og for bransjen som helhet. Vi vurderte det derfor dithen at vi hadde oppnådd det som var mulig i dette oppgjøret, og at vi ikke ville oppnådd noe mer ved å gå til brudd i forhandlingene.