Tillitsvalgte

Svar på enkle spørsmål om tillitsvalgtes oppgaver og situasjon som tillitsvalgt

Hvor ofte skal klubben avholde møter?

En gang i måneden er en grei «tommelfinger-regel»

De tillitsvalgte (arbeidsutvalget) skal innkalles av bedriften til et drøftingsmøte minst en gang i måneden, ifølge Hovedavtalens kapittel 9. Det er naturlig å avholde klubbstyremøter etter slike drøftingsmøter for å spre nødvendig informasjon videre til andre tillitsvalgte og medlemmene i bedriften. Disse såkalte klubbstyremøtene kan avholdes i arbeidstiden uten trekk i lønn, hvis det er enighet om dette mellom partene.

11. august 2016|

Hva er en klubb og hva jobber klubben med?

Alle tillitsvalgte som velges i en bedrift/avdeling går sammen og danner en klubb for å sette oppgavene deres i system og lette samarbeidet seg imellom.

Hvor mange tillitsvalgte som skal velges står oppført i hoveadvtalens kapittel 5. Det skal minst være to tillitsvalgte pr. bedrift, uansett hvor få ansatte det er. De tillitsvalgte inngår i en klubb, med et arbeidsutvalg (leder, nestleder og sekretær) som leder de tillitsvalgtes daglige arbeid og et klubbstyre som omfatter alle de valgte tillitsvalgte i en lokal bedrift/avdeling. Alle de organiserte arbeidstakerne i en slik lokal bedrift/avdeling blir automatisk medlemmer av denne kubben med fulle rettigheter.

11. august 2016|

Hvilke regler gjelder for valg av tillitsvalgte?

De tillitsvalgte skal VELGES av medlemmene i den lokale bedriftsklubben som representanter for de organiserte arbeidstakerne.

Hvert år skal det arrangeres et årsmøte i bedriftsklubben. Her velges også tillitsvalgte for det kommende året. ALLE tillitsvalgte skal velges blant medlemmene og IKKE utpekes. Det må gis skriftlig tilbakemelding til bedriftens ledelse om hvem som er tillitsvalgt innen åtte dager etter at valget er foretatt. Hvis det finnes uorganiserte arbeidstakere i bedriften har disse ikke rett til å velge tillitsvalgte. For ytterligere informasjon om de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, se Hovedavtalens kapittel 5.

11. august 2016|

Hvor mange møter skal de tillitsvalgte gå i?

Tillitsvalgte skal delta i drøftingsmøter og forhandlingsmøter i bedriften og ellers gi bistand og hjelp til medlemmene i bedriften.

Hovedavtalens kapittel 5 omfatter de tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Tillitsvalgte har rett til å delta i møter og konferanser innen fagorganisasjonen, kurs og opplæringstiltak i regi av organisasjonen. Videre kan tillitsvalgte bruke tid til å bygge og pleie organisasjonen på bedrift, innenfor ordinær arbeidstid.

11. august 2016|

Kan jeg bli sagt opp hvis jeg blir tillitsvalgt i bedriften?

Du kan bli sagt opp på lik linje med andre arbeidstakere i bedriften, men ikke for å utøve vervet ditt som tillitsvalgt.

Tillitsvalgte innen tariffbedrifter har et utvidet oppsigelsesvern som gjelder for utøvelsen av vervet som organiserte arbeidstakeres representant. Som tillitsvalgt kan du ikke holdes personlig ansvarlig for utøvelsen av vervet, så lenge du følger tariffavtalens bestemmelser. I tillegg sier hovedavtalens at tillitsvalgtes spesielle funksjoner i bedriften skal tas med i betraktning ved nedbemanninger, permitteringer og andre innskrenkninger i arbeidsstokken.

11. august 2016|

Har de tillitsvalgte tillegg i lønnen?

Nei, det er ikke vanlig at de tillitsvalgte har en annen lønn enn andre arbeidstakere i bedriften.

De tillitsvalgte har gjennom hovedavtalen (første del av alle tariffavtaler i Norge) blant annet et utvidet oppsigelsesvern ved utøvelsen av sitt verv, rett på lønn i forskjellige møter, rett til tid til tillitsvalgtsarbeid innenfor ordinær arbeidstid og tilgang til telefon/elektronisk kommunikasjonsutstyr. Men ingen bestemmelser i tariffavtalene omhandler en annen lønn for tillitsvalgte enn for andre arbeidsfolk.

11. august 2016|

Jeg har blitt valgt som tillitsvalgt. Hva gjør jeg?

Som ny tillitsvalgt må du settes i stand til å utføre ditt verv på en skikkelig måte. Norsk Arbeidsmandsforbund har en rekke kurs som er ren tillitsvalgtsopplæring. En oversikt over kurs finner du her.

Alle slike kurs i regi av Norsk Arbeidsmandsforbund og forbundets samarbeidspartnere er gratis for deg som medlem/tillitsvalgt og forbundet betaler tapt arbeidsfortjeneste etter egne satser når du deltar på slike kurs.

11. august 2016|

Hva er de tillitsvalgtes oppgaver?

De tillitsvalgte er de organiserte arbeidernes «folkevalgte» representanter og er deres støttespillere på arbeidsplassen.

Tillitsvalgtfunksjonen gir reell innflytelse, medbestemmelse og påvirkning av ansattes arbeidsforhold. De tillitsvalgte skal skoleres i lov – og avtaleverk, slik at de hele tiden er oppdatert på arbeidslivets spilleregler. Alle saker som det hersker uenighet om i en tariffbedrift kan bringes inn til forhandlinger mellom organisasjonene som eier tariffavtalene. De tillitsvalgte er organisasjonens representant på arbeidsplassen og skal være en forsikring for at arbeidsfolk blir behandlet hensiktsmessig og rettferdig.

11. august 2016|