Sykefravær

Svar på spørsmål som kan oppstå i tilknytning til sykemeldinger og annet fravær

Jeg får for lite sykepenger/ Arbeidsgiver har rapportert feil inntekstopplysninger til NAV

Når NAV skal betale sykepenger fra 17. dag, fastsetter NAV et eget sykepengegrunnlag. Dette grunnlaget fastsettes ved at din ukeinntekt omregnes til årsinntekt. Hvis denne årsinntekten avviker fra den inntekt du har hatt tidligere år, kan NAV fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn.

Ukeinntekten vil ikke omfatte overtid eller feriepenger. Men ved siden av vanlig lønn skal også tillegg for ubekvem arbeidstid, f.eks. skifttillegg, regnes med i den aktuelle ukeinntekten, samt en del ulempetillegg for særlige arbeidsforhold, som f.eks. tillegg for ubekvem arbeidsplass, høydetillegg, utetillegg, varmetillegg o.l. Videre skal tillegg som en arbeidstaker har fordi vedkommende har et noe uvanlig arbeidsforhold, også regnes med i den aktuelle ukeinntekten, dersom tilleggene ikke er ment å dekke utgifter som påløper i det uvanlige arbeidsforholdet.

Arbeidstakere kan få 100 prosent av sykepengegrunnlaget i sykepenger, men NAV utbetaler ikke sykepenger for sykepengegrunnlag utover 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

12. august 2016|

Kan jeg bli trukket i lønn hvis jeg blir syk i løpet av arbeidsdagen?

Hvis du har en tariffavtale skal du ha lønn selv om du blir syk i løpet av arbeidsdagen.

Alle våre tariffavtaler har et bilag som omhandler korte velferdspermisjoner. Her står det at følgende forhold, av inntil en dags varighet, gir rett til permisjon med lønn:

 • Dødsfall og deltakelse i begravelse for nær familie
 • Egen sykdom som oppstår i løpet av arbeidsdagen
 • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet
 • Konferansetimer som ikke kan avholdes utenom arbeidstid
 • Time hos lege/tannlege og fysioterapeut/kiropraktor der det ikke er mulig å få time utenom arbeidstid
 • Følge barn første gang til barnehage/skole
 • Delta i barn konfirmasjon
 • Flytting til ny fast bopel
 • Blodgivning
 • Oppmøte på sesjon
12. august 2016|

Hva skjer hvis jeg ikke tar imot arbeidsgivers tilrettelegging?

Arbeidstaker har rett og plikt til å medvirke i oppfølgingen av sykefravær og tilrettelegging. Dersom det er utarbeidet oppfølgingsplan må det være medisinske grunner til å nekte og prøve ut arbeidsgivers tilrettelegging av arbeidet. Hvis den sykemeldte ikke synes tilretteleggingen er god nok, må den sykmeldte trekke inn sin tillitsvalgte i saken.

12. august 2016|

Må jeg stille opp på dialogmøte med arbeidsgiver når jeg er sykemeldt?

Dialogmøte skal gjennomføres senest innen sju ukers sykefravær, og det er arbeidsgiver som kaller inn. Her skal den sykemeldte arbeidstaker delta. Sykmeldte kan ha med seg tillitsvalgte i møtet. Hvis det foreligger tungtveiende grunner, f.eks. at sykdommen er så alvorlig at det er åpenbart ikke aktuelt med noen form for arbeid innen rimelig tid, vil det ikke bli avholdt dialogmøte.

12. august 2016|

Kan arbeidsgiver underkjenne sykemeldingen?

Du har sykemelding. Men arbeidsgiveren mistenker at du egentlig ikke hadde rett til å bli sykemeldt. Da kan arbeidsgiveren bestride sykemeldingen. Det innebærer at først skal du og din tillitsvalgte uttale dere om saken, og deretter må arbeidsgiver ta saken opp med NAV. Det er NAV som avgjør saken. Arbeidsgiver kan også bestride bruk av egenmelding på samme måte.

Dersom arbeidsgiver trekker deg i lønn for sykeperioden må du kontakte NAV og din tillitsvalgte for bistand.

12. august 2016|

Kan jeg bli trukket i lønn hvis jeg blir syk i løpet av arbeidsdagen?

Hvis du har en tariffavtale skal du ha lønn selv om du blir syk i løpet av arbeidsdagen.

Alle våre tariffavtaler har et bilag som omhandler korte velferdspermisjoner. Her står det at følgende forhold, av inntil en dags varighet, gir rett til permisjon med lønn:

 • Dødsfall og deltakelse i begravelse for nær familie
 • Egen sykdom som oppstår i løpet av arbeidsdagen
 • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet
 • Konferansetimer som ikke kan avholdes utenom arbeidstid
 • Time hos lege/tannlege og fysioterapeut/kiropraktor der det ikke er mulig å få time utenom arbeidstid
 • Følge barn første gang til barnehage/skole
 • Delta i barn konfirmasjon
 • Flytting til ny fast bopel
 • Blodgivning
 • Oppmøte på sesjon
11. august 2016|