Ferie

Svar på spørsmål om ferie og feriepenger

Når utbetales feriepengene?

Du kan kreve at feriepengene utbetales siste lønningsdag før ferien starter, men senest 1 uke før. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles etter feriens lengde. For månedslønte kan feriepengene utbetales i en bestemt måned, vanligvis i juni.

12. august 2016|

Hvor mye feriepenger har jeg rett på?

Feriepengene med fem ukers ferie (fem ukers ferie for de med tariffavtale) er 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget er det du mottok i lønn og andre skattbare ytelser forrige år (ikke feriepengene som ble utbetalt i fjor). 12 prosent tilsvarer 11 brutto månedslønner minus 4/26 brutto månedslønn (fjorårets lønnsnivå).

Det er flere måter å foreta utbetalingen av feriepenger på. På mange arbeidsplasser blir det utbetalt 11 vanlige månedslønner, altså fire tjueseksdels månedslønn for mye. Det som utbetales for mye trekkes så fra feriepengene når de utbetales i juli. På andre arbeidsplasser utbetales feriepengene som helhet, vanligvis i juni. Det vil i så tilfelle innebære at det blir trukket i den ordinære lønna for de dagene du tar ferie.

Feriepengene er skattbare som vanlig lønn. Men feriepengene utbetales ofte uten skatt, fordi skatten fordeles på årets øvrige måneder.

12. august 2016|

Ferie til gode ved oppsigelse

Reglene for ferie i oppsigelsestiden avhenger av hvem, du eller arbeidsgiver, som går til oppsigelse.

Hvis du har feriedager til gode når du sier opp jobben, kan du ta opp med arbeidsgiver om du kan ta ut ferien i oppsigelsestida.  Dersom du ikke greier å få avviklet hovedferien på tre uker før 30. september, har du rett til å legge ferien i oppsigelsestiden. Feriedager ut over tre-ukers hovedferie har du ikke rett til å få tatt ut i oppsigelsestiden. Hvis oppsigelsestiden ikke forhindrer deg fra å ta hovedferie i hovedferieperioden 1. juni til 30. september har du ikke rett til å ta ut ferie i oppsigelsestiden.

Når arbeidsgiver går til oppsigelse, kan arbeidsgiver bare kreve at ferien tas ut i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre. Hvis ferien allerede er fastsatt, og den faller i oppsigelsestiden, skal varslet om ferie trekkes tilbake hvis du krever det.

12. august 2016|

Kan jeg ta ferie når jeg er sykemeldt?

Dersom du er 100% sykemeldt før ferien begynner, og sykemeldingen varer inn i den fastsatte ferietiden, kan du slippe å bruke feriedager. Men du må melde fra til arbeidsgiver om dette før ferien skulle ha startet, og du må legge fram sykemeldingen som dokumentasjon. Merk at dette gjelder ved 100% sykemelding. De planlagte feriedagene som faller sammen med sykemeldingsperioden skal du ta ut som ferie når du blir friskmeldt.

Hvis du blir syk i ferien og 100% arbeidsufør, kan du kreve å få utsatt de feriedagene du var syk. Dette gjelder ikke for de 4 tariffestede feriedagene, kun for de lovbestemte 21 dagene. Du må framsette krav om dette til arbeidsgiver så raskt som mulig og dokumentere sykdommen med legeerklæring.

12. august 2016|

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta ut ferien?

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

12. august 2016|

Hvor lang ferie har jeg krav på?

Lengden på ferien er avhengig av om dere har tariffavtale eller ikke. Er det inngått tariffavtale skal det være til sammen 25 arbeidsdager fri. Uten tariffavtale er det fire dager mindre, 21 dager i løpet av et år. Fra året arbeidstakeren fyller 60 år skal det være ytterligere en uke ferie.

12. august 2016|