Når NAV skal betale sykepenger fra 17. dag, fastsetter NAV et eget sykepengegrunnlag. Dette grunnlaget fastsettes ved at din ukeinntekt omregnes til årsinntekt. Hvis denne årsinntekten avviker fra den inntekt du har hatt tidligere år, kan NAV fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn.

Ukeinntekten vil ikke omfatte overtid eller feriepenger. Men ved siden av vanlig lønn skal også tillegg for ubekvem arbeidstid, f.eks. skifttillegg, regnes med i den aktuelle ukeinntekten, samt en del ulempetillegg for særlige arbeidsforhold, som f.eks. tillegg for ubekvem arbeidsplass, høydetillegg, utetillegg, varmetillegg o.l. Videre skal tillegg som en arbeidstaker har fordi vedkommende har et noe uvanlig arbeidsforhold, også regnes med i den aktuelle ukeinntekten, dersom tilleggene ikke er ment å dekke utgifter som påløper i det uvanlige arbeidsforholdet.

Arbeidstakere kan få 100 prosent av sykepengegrunnlaget i sykepenger, men NAV utbetaler ikke sykepenger for sykepengegrunnlag utover 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).