Hva skjer når fagbevegelse og arbeidsgivere ikke blir enige om nye lønns- og arbeidsbetingelser?

Streik og lockout er de to viktigste maktmidlene partene i arbeidslivet har når forhandlinger ikke leder fram. Stridens eple kan være mangt, men som regel handler det om betingelser for lønn, arbeidstid, ferie, pensjon, forsikring eller de fysiske arbeidsforholdene.

Samlebegrepet for streik og lockout er arbeidskamp.

Noe forenklet framstilt (se også lovdefinisjonen):

Streik er en hel eller delvis arbeidsstans iverksatt av arbeidstakerne og deres fagforeninger. Med andre ord nekter enkelte eller alle fagorganiserte å møte for å utføre arbeid – før visse vilkår er innfridd.

Lockout er også en arbeidsstans, men da motivert av interessene arbeidsgiverne og deres organisasjoner har. I overført betydning «låses dørene» til arbeidsplassen. Arbeidstakerne blir da utestengt fra sitt lønnsarbeid.

Lockout blir sjelden brukt i Norge, mens streik forekommer jevnlig i kjølvannet av de tilmålte forhandlingsperiodene.

Arbeidstvistloven om streik, lockout og interessetvist
Lovverkets formelle definisjoner er som følger:

«streik: hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft.»

«lockout: hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening, uten hensyn til om andre arbeidstakere tas inn istedenfor de utestengte. Som ledd i en lockout regnes også når de utestengte arbeidstakerne søkes hindret i å få annet arbeid.»

«interessetvist: tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om ordningen av fremtidige arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som ikke omfattes av en tariffavtale eller som skal avløse en tidligere tariffavtale.»

På arbeidslivet.no kan du lese mer.