Enighet mellom partene om forslag til revidert overenskomst for bergindustrien.

HOVEDMOMENTER I UTKAST REVIDERT FORSLAG TIL OVERENSKOMST FOR BERGINDUSTRIEN 2012-2014

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet og peker særlig på at man har greid å komme til en løsning uten å gå veien via Riksmeklingsmannen.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for bergindustrien 2012-2014:

Lønnstillegg:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 1,25 pr time

Korte velferdspermisjoner:

  • Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen.

Matpenger:

  • Satsen for matpenger settes til kr 76,00.

Omsorgspermisjon:

  • Bedriften dekker ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med aml § 12-3.

 

BEMANNINGSPOLITIKK

Innleide:

  • Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde.

Lønns- og arbeidsvilkår for innleide:

  • Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12.
  • Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med aml § 14-12 a (forslag i Prop 74L).

Ansatte i vikarbyråer:

  • Bestemmelsene i dette bilaget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av denne overenskomst.
  • Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde.

 

TIL DE ENKELTE PARAGRAFER I OVERENSKOMSTEN

Ny § 2 pkt 2:

Den alminnelige arbeidstid skal være 33,6 timer pr. uke inklusive faring til og fra arbeidsstedet. Spisepause er ikke inkludert i den alminnelige arbeidstid.

Også ved vedlikeholdsarbeider under dagen i permanent sikrede arbeidsområder skal arbeidstiden være 33,6 timer pr. uke.

Ny § 3 b) nr. 4:

For skiftarbeid fra nyttårsaften kl 14.00 til første nyttårsdag kl. 22.00, fra dagen før skjærtorsdag kl. 22.00 til langfredag kl. 22.00, fra påskeaften kl. 14.00 til 2. påskedag kl. 22.00, fra pinseaften kl.14.00 til annen pinsedag kl. 22.00 og fra julaften kl. 14.00 til 2. juledag kl. 22.00 – 150 %.

Ny § 4 nr. 1:

Når driftsmessige hensyn gjør det påkrevet, kan en arbeidstaker overføres til andre tidspunkt enn hans/hennes vanlige. Forutsetningen er at behovet er drøftet med de tillitsvalgte, og at de berørte arbeidstakere blir rådspurt. Slik overføring kan foregå til en vanlig etablert skiftordning ved bedriften eller til en tilfeldig arbeidstidsordning jfr. pkt. 2 og 3 nedenfor. Endring av arbeidstid skal hvis mulig varsles 48 timer i forkant eksklusiv helg.

For endringer av mer varig karakter og der bedriften har nødvendig oversikt over behovene i god tid i forveien, kommer arbeidsmiljøloven § 10-3 om drøfting 14 dager i forkant før iverksettelse til anvendelse. 

Ny § 6 nr. 1 a):

Satser gjeldende fra 1. april 2012:

37,5 timer pr. uke

140,00 kroner pr. time

De øvrige satsene regnes i henhold til overenskomstens omregningstall for 36,5 t/uke, 35,5 t/uke og 33,6 t/uke jf § 6 nr. 4.

Ny § 6 nr. 1 b):

16 16,5 17 17,5 år
65,80 71,11 76,55 79,08 kroner pr. time

Ny § 6 nr. 2.1:

Fagbrevtillegget økes til kr. 9,00. Kompensasjon for relevant fagbrev nr. 2 skal forhandles lokalt.

 

UTVALGSARBEID

 Partene er enige om at man innen utløpet av avtaleperioden skal drøfte begrepet «lang faringstid» jfr §2 nr. 3.

 

URAVSTEMNING

Uravstemmingsfrist for partene til er fastsatt til 22. juni.