Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har etter ordinære lønnsforhandlinger i kveld kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for bergindustrien 2010-2012.

Forhandlingsleder Thorbjørn Jungård (bildet) fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er rimelig tilfreds med resultatet. Han peker særlig på at man har greid å komme til en løsning uten å gå veien via Riksmeklingsmannen, og at det har vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

– Utfra de gitte rammer og forutsetninger, bant annet i tilknytning til finanskrisen, for dette oppgjøret, er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gang, sier Jungård.

Forslaget sendes nå ut til uravstemning hos medlemmene. Uravstemmingsfrist for avdelingen er fastsatt til 12. mai.

Resultatet:

 • Det gis et generelt tillegg på 1 kroner pr. time med virkning fra 1. april 2010.
 • Det fastsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på 0,50 øre pr time pr. ansatt. Partene lokalt skal gjennom forhandlinger benytte denne potten til å rette opp skjevheter som måtte være på bedriften, og som skyldes forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Tillegget gis med virkning fra 01.07.2010.
 • Fagtillegget økes med 0,80 øre til 7,80 kroner pr. time.
 • Minstelønnsatsene for voksne arbeidere økes med 4,50 kroner til 122 kroner pr. time for 37,5 timers uke.
 • Matpengesatsen økes til 74 kroner.
 • Partene skal i perioden vurder bedre lønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte.
 • Overenskomstens § 4 erstattes 2. og 3. avsnitt med:
  Betaling i forbindelse med overføring til etablert skiftordning: Ved overføring til etablert skiftordning betales det første skiftet – første dag med ny arbeidstid – 50% overtidstillegg i tillegg til gjeldende skifttillegg for de timer som faller utenfor den enkeltes tidligere ordinære arbeidstid. Det betales på tilsvarende måte ved tilbakeføring til tidligere arbeidstidsordning.
 • I overenskomstens § 5 «Overtid», punkt b)
  «Beregningsgrunnlaget for overtidsarbeid», skal første setning i første avsnitt lyde:

  Beregningsgrunnlaget for overtiden skal være den faktiske timefortjeneste eksklusive skifttillegg, annen ulempekompensasjon og overtidstillegg.