This content has been archived. It may no longer be relevant

37057_img___1383052923Solberg-regjeringen har iverksatt endringer fra 1. januar i lønnsgarantiloven og permitteringslønnsloven. Tidligere gjaldt lønnsgarantiloven ved konkurser i 6 måneder, nå i kun 1 måned.  Mens arbeidsgiverperioden ved permittering økes fra 10 til 20 dager. Dette vil ha konsekvenser speiselt for arbeidstakere i konkuranseutsatte næringer.

Endringene vil ha mye å si for arbeidstakere som jobber i konkurranseutsatte næringer, som for eksempel våre medlemmer innen maskin, asfalt og anlegg.

På regjeringens side finner du i detalj hva lovendringene går ut på.  Regjeringen slår blant annet fast at en økning fra 10  til 20 dager for bedriftene  i permitteringslønnsloven «innebærer en skjerping av kostnadene knyttet til å permittere. Forventede effekter vil på den ene side være færre permitteringer, men på den annen side flere oppsigelser i bransjer som er utsatt for stor variasjon i aktivitetsnivået. Dette vil frigjøre arbeidskraft og dermed øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet.»

NAV har oppdatert sin side om hvilke rettigheter du har pr. 1. januar ved konkurser i lønnsgarantiloven.  

Forbundsleder Erna Hagensen tar opp konsekvensene av disse endringene i «Erna har ordet».

På frokostmøte før jul presenterte MEF – Maskinentreprenørenes Forbund – en medlemsundersøkelse. Den viser at flere bedrifter vil velge å si opp sine ansatte, istedenfor å gi permitteringer.
Presentasjonen på møtet kan du lese her.

 Dagsavisen 10. januar utdyper saken.