Foto: Tri D. Nguyen

Foto: Tri D. Nguyen

Ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund Ulf Terje Eliassen har en god uke på jobb. Med mandagens statsbudsjett kom regjeringen med en ungdomsgaranti for de som henvender seg til NAV.

En måned etter at ungdom 20- 24 år har henvendt seg til NAV skal de få en individuell aktivitetsplan. I tillegg har regjeringen i Klasseklampen slått fast at leverandører som får oppdrag for staten skal ha lærlinger og være godkjente lærebedrifter.

— Det er med glede en ser at kampsakene våre nå har blitt hørt og at regjeringen tar tak i ungdomssatsingen, sier Ulf – Terje Eliassen ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi har i løpet av året hatt møter og dialog med regjeringen, spesielt rundt statusheving av yrkesfag og ungdomsgarantien. For oss er det viktig å sikre at unge tidligst mulig kommer i jobb, utdanning eller annen yrkesrelatert aktivitetsprogram. Ungdom som går ledig over tid vil på sikt være i større fare for å bli varig uføre og stå utenfor arbeidslivet. I følge FAFO rapport «Gull av gråstein» estimeres dette til et tap for samfunnet på rundt 5 milliarder kroner. Dette gjelder spesielt elever som faller fra i den videregående skole.

— Det utrulig viktig at alle som starter sin utdanning også får fullført denne via læreplasser, sier Eliassen. Derfor er det på tide at staten vil stille krav til at bedrifter som tar oppdrag for staten er godkjente lærebedrifter og tar inn lærlinger.  Å satse på lærlinger er både samfunnsøkonomisk god investering, samt en ressurs for bedrifter. Det er en selvfølge at det offentlige bør gå i front som en god rollemodell.

Men Eliassen gir seg ikke helt med dette. Han mener det er nødvendig med sterkere tiltak for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Han foreslår at det etableres en modell der alle offentlige og private arbeidsgivere som ikke tar inn lærlinger, betaler en avgift proporsjonalt med antall ansatte. Bedrifter som tar inn lærlinger etter en gitt modell ut ifra størrelse får returnert denne avgiften. I tillegg mottar de det ordinære lærlingetilskuddet.