Forbundsleder Anita Johansen er fornøyd med den nye regjeringsplattformen. FOTO: WERNER JUVIK

Torsdag 14.oktober tiltrådde den nye regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med Jonas Gahr Støre som statsminister. Forbundsleder Anita Johansen er fornøyd med den nye regjeringsplattformen og at forbundet har fått gjennomslag på flere viktige områder.

-Det er godt å se at den nye regjeringen har lyttet til våre innspill og lagt frem en regjeringsplattform for arbeidsfolk. At regjeringen ser verdien og potensialet i mineralutvinning i Norge, og at mineralnæringen i tillegg har fått et eget kapitel, er vi veldig fornøyde med, sier forbundsleder Anita Johansen.

De viktigste momentene på forbundets områder:

Organisert arbeidsliv
• Fagforeningsfradraget skal dobles.
• Pendlerfradraget skal økes.
• Utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.
• Styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på området, slik at kapasiteten til å utføre stedlige tilsyn øker betydelig.
• Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet.
• Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.

Heltid
• Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.
• Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.
• Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.

Styrke høyere yrkesfaglig utdanning
• Gjennomføre en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.

Vei
• Utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og riksveier.
• Fortsette arbeidet med en nullvisjon med mål om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Mineraler
• Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.
• Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.
• Korte ned konsesjonsbehandlingstiden.