Norsk Arbeidsmandsforbund deltok aktivt på den 33. LO-kongressen. Det ble et godt politisk og organisatorisk verksted. Et av de viktigste politiske vedtak var, fra mitt synspunkt, kravet om et seriøst arbeidsliv.  

Erna-har-ordet-VIGNETTSosial dumping er nok den største trusselen norske arbeidstakere står ovenfor, spesielt innenfor flere av våre bransjer. Sosial dumping truer ikke bare den enkelte arbeidstaker, men også bedrifter (norske eller utenlandske) med tariffavtaler som forholder seg til norske lønninger og arbeidsvilkår. Slik anbuds reglene praktiseres nå, taper disse gang på gang mot bedrifter som opererer med langt lavere lønninger og slette arbeidsvilkår. Det kan til syvende og sist gå utover fagkompetansen og sysselsetningen i Norge.

Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen tar kampen mot sosial dumping på alvor. Statsministeren Jens Stoltenberg var tydelig på LO-kongressen. De leverer nå en tredje handlingsplan.

Den bygger på de to andre handlingsplanene og inneholder flere riktige tiltak. Strafferammene for brudd på arbeidsmiljøloven og loven om allmenngjøring skal økes. Allmenngjøringsordning skal gjøres mer effektiv, og de vil vurdere om dokumentasjonskravet skal forenkles slik at det blir rettere å behandle krav om allmenngjøring. Tilsynet skal bli mer slagkratig med blant annet en mer skjerpet innsats i luftfarten, utelivsbransjen, veitransport og renhold.

Det er en lettelse at regjeringen samtidig slår fast at den offentlige sektor skal gå foran i kampen mot sosial dumping. Tilstandene som ble avdekket hos det statlige eide Avinor på Gardermoen viser at det er høyst nødvendig.

Norsk Arbeidsmandsforbund jobber for at lønna i anleggsbransjen skal allmenngjøres. Jeg tror disse tiltakene vil bidra til at det kommer raskere på plass.

Arbeid mot sosial dumping er nitidig arbeid. Hele tiden er det noen som finner nye måter å skjule sine forbrytelser på eller utnytter nye smutthull i lovverket. Hensikten er å øke sin profitt, på bekostning av de mange arbeidstakere. Om nødvendig sa Stoltenberg til Kongressen at han vil lage handlingsplaner 4 og 5.

Derimot nevnes ikke sosial dumping med et eneste ord i verken Frps eller Høyres stortingsprogram. Ikke ett ord. For meg er bare det en tungtveiende grunn til ikke å la de borgerlige slippe til i regjeringskvartalene. Da vil avgjørende arbeid mot sosial dumping kunne bli lagt i grus.

Erna Hagensen
forbundsleder