Forbundsleder Erna Hagensen er fornøyd med resultatet. 

Søndag 8.april lyktes LO og NHO å komme til enighet i tariffoppgjøret. Den varslede streiken er dermed avblåst. LOs forhandlingsutvalg anbefaler enstemmig JA til resultatet. 

-Oppsummert mener jeg at det er et godt resultat. Jeg er fornøyd med at LO sikret alle en reallønnsvekst, og spesielt at de lavtlønte fikk et ekstra løft, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP). LO og Fellesforbundet har også vunnet en viktig kamp mot sosial dumping ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

-Vi har fått forberedt grunnlaget for bestemmelser om reise, kost og losji. Dette vil gjøre en forskjell for mange av våre medlemmer. Jeg er også fornøyd med at vi fikk gjennomslag for slitertillegget for de som ikke klarer å stå i jobb etter 62 år. Derfor vil jeg anbefale våre medlemmer å si ja til dette resultatet, sier Erna Hagensen. 

Hovedpunkter

• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Dekning av reise, kost og losji

Dette er de viktigste resultatene fra meklingen:

Dagens AFP-ordning er forbedret
Dagens AFP-ordning har flere hull. Nå har vi fått tettet noen av disse hullene i dagens ordning: Mange av de som i dag faller ut fordi de er blitt syke eller rammet av nedbemanning på slutten av yrkeslivet, vil nå få AFP.

Enighet om målene for en framtidig AFP
Dagens AFP videreføres i en lang overgangsperiode. En ny ordning fases inn, som tetter alle hull. Mer enn dobbelt så mange vil få rett til AFP med ny ordning. Særlig yngre arbeidstakere vil nyte godt av den nye ordningen. AFP vil bli mer forutsigbar, og vil gi større trygghet for framtidig pensjon. Med den nye ordningen vil du med full opptjening få om lag samme nivå på AFP som i dag.

Ny ordning for sliterne
Levealdersjusteringen i Folketrygden virker sterkere enn antatt. LO har sikret en ekstra ytelse til de som ikke har muligheter eller helse til å stå lenge i arbeid. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 25 000 kroner ekstra i året fram til fylte 80 år.

Lønnstilleggene
Generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. Særskilt lavlønnstillegg på kr 2,50 per time til alle på overenskomster som ligger under 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året. 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn utgjør kr 417 725 i året. 

Lav- og likelønnsprofil
Tilleggene vil gi mest til de lavest lønte, mange kvinner. Kvinner utgjør
23 prosent av arbeidstakerne som omfattes av oppgjøret, mens de utgjør halvparten av arbeidstakerne på overenskomster som får lavlønnstillegget. Totalt er nærmere hver femte arbeidstaker omfattet av overenskomster som får lavlønnstillegget.

Reise, kost og losji
Unntaket i tariffbestemmelsen i Industrioverenskomsten om at personer “inntatt på stedet” ikke skal få dekket utgifte til reise, kost og losji, har bidratt til opprettelse av såkalte “postkassebedrifter” og ført til sosial dumping over hele landet. Dette ryddes opp i nå. Tariffavtalen blir klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte skal tilknyttes bedriften. Det er en viktig seier i kampen mot de useriøse.

Dette skjer videre:
Medlemmene skal nå ta stilling til resultatet i uravstemning.
I materiellet til uravstemningen vil det bli gitt utfyllende informasjon om forslaget og reglene for avstemningen.

Her kan du lese protokollen fra Riksmekleren.

Uravstemningen avholdes 26. april. Mer informasjon kommer. 

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP (kortversjon)

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP (kortversjon uten bilde)

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP (English)

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP (Polish)

Løpeseddel Økt lønn og bedre AFP (Spanish)