Foto: Iljah Hendel 

De siste årene har det i gjennomsnitt omkommet ca. 10 arbeidere på norske bygge- og anleggsplasser og omtrent 10 000 har blitt skadet per år. Dette kan ikke fortsette. Underskriverne av dette charteret deler en 0-visjon for skader i bygge- og anleggsnæringen og er derfor enige om å fortsette samarbeidet om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted.

Skader fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd. Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!

Her kan du lese signert charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.