Programmene Introduksjon, Tillitsvalgtforum, Hovedavtale, Forbundsskole, samt Ungdomskurs skal søkes prioritert. Medlemmenes, særlig de tillitsvalgtes behov i avdelingene, skal danne grunnlag for prioriteringene. Kriterier for tildeling av kursmidler  er vedtatt av forbundsstyret.

1.    Deltakere på kurs
Bruken av kursmidler skal spres på en slik måte at flest mulig tillitsvalget/medlemmer får nødvendig og nyttig opplæring. Det skal unngås at de samme personene går de samme kursene flere ganger Derfor må registreringen i medlemsregisteret følges nøye opp. Søkere som allerede har deltatt på de grunnleggende kursene, skal ledes inn på andre kurs.

2.    Kurs og årsmøter
Dersom det utarbeides et forsvarlig kursprogram som kan kjøres helt uavhengig av selve årsmøtet tidsmessig, kan det søkes midler til dette. Størrelsen på tilskudd vurderes ut fra omfang i hvert enkelt tilfelle

3.    Kurs og styresamlinger
Sammenblanding av styresamlinger og kursmidler skal unngås. Dersom det utarbeides et forsvarlig kursprogram som kan kjøres helt uavhengig av selve styremøtet/samlingen, kan det søkes midler til dette. Størrelsen på tilskudd vurderes ut fra omfang i hvert enkelt tilfelle

4.    Kurs på ukedager og/eller helger
Kortkurs med overnatting i helger gir mye bedre priser på overnatting/kurslokaler og posten for tapt arbeidsfortjeneste kan minimaliseres. Det anbefales derfor å benytte seg av dette der det er gjennomførbart. Vi har gode tradisjoner for egeninnsats, solidaritet og idealisme i dette forbundet, vi oppfordrer til at vi bringer dette tilbake i forhold til bruk av våre felles ressurser!

5.    Avdelingenes bidrag ved fellestiltak
Det oppfordres til å bruke AOFs fellestiltak (MoTo – kurs og Toppskolering) som supplement til forbundets egne kurs. Avdelingenes andel til dette beregnes på samme måte som til øvrige kurs jf. forbundsstyrets vedtak sak B-56/13.

6.    Toppskolering
Dette er fagbevegelsens høyeste utdanningstilbud og tiltakene gjennomføres i regi av AOF. De modulbaserte tiltakene LO-skolen, Arbeidsmiljøskolen og Arbeidsrett avholdes på Sørmarka. Det finnes også tiltak med internasjonal forankring, – dette er i utgangspunktet Yorkshireskolen og Geneveskolen. Kriteriene for å delta på LO-skolen, Arbeidsrett, Yorkshireskolen og Geneveskolen er:

 • Solid grunnskolering gjennom forbundets og AOF sitt kursprogram
 • Ha praktisert grunnopplæringen ved å ha erfaring som tillitsvalgt
 • Engasjement i forbundets egne organer

Kriteriene for å delta på Arbeidsmiljøskolen er:

 • Solid grunnskolering gjennom forbundets og AOF sitt kursprogram
 • 40 t grunnkurs i arbeidsmiljø
 • Praksis/erfaring som verneombud eller annen relevant tillitsvalgterfaring

7.   Kurs så nær der folk jobber som mulig
Ideelt sett bør vi kunne tilby å komme dit folk jobber og kurse dem der, om dette er ønskelig og praktisk mulig. Spesielt vårt program Introduksjon og Tillitsvalgtforum kan med enkle grep tilpasses dette.

8.   Avdelingenes ansvar
Etter at ansvaret for kursvirksomheten er lagt til forbundet sentralt, har avdelingene ansvar for Introduksjonskurs og Tillitsvalgtforum. Øvrige kurs skal fremdeles også kjøres i avdelingene/regionene, i tett samarbeid med avdelingene. Distriktssekretærer og studieutvalg kan få ansvar for å gjennomføre kurs i egen avdeling.

9.   Studieutvalgene
Studieutvalgene skal ha oppgaven med å kartlegge behov og ønsker blant medlemmene. De setter som før opp kursplaner for det som ønskes gjennomført. Utvalgene er rådgivende for avdelingsstyrene, styrene må behandle planene og er ansvarlig for det som sendes inn til forbundet.

10.   Krav til kursplaner
Avdelingenes kursplaner skal inneholde følgende opplysninger:

 • Kurstype
 • Læringsmål
 • Målgruppe
 • Forventet tidsbruk
 • Antall deltakere
 • Budsjett

11.   Kursplan for hele landet
Det skal utarbeides en årlig kursplan for hele landet, denne skal være klar til behandling i forbundsstyret i desember. Ønsker og behov fra avdelingene skal legges til grunn, i tillegg skal planen sikre like muligheter for alle medlemmer og tillitsvalgte. 

12.   Utgifter
Utgifter til Introduksjonskurs dekkes av forbundet. For alle andre kurs trekkes reiseutgifter ut og dekkes fullt ut av forbundet. Øvrige kostnader deles med inntil 80% på forbundet og 20% på avdelingene.

Kriterier for tildeling av kursmidler i pdf kan lastes ned herfra.