Denne uka lanserte Hadia Tajik, Arild Grande og Trude Tinnlund fra LOs ledelse Aps forslag til sterkere innsats mot arbeidslivskriminalitet gjennom en opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetsentrene (a-krimsentrene).

– Innsatsen for å få bukt med problemene samsvarer ikke med hvor store utfordringene har blitt. Arbeidslivskriminalitet utnytter mennesker, frarøver fellesskapet for milliarder av kroner, og er i ferd med å ødelegge enkelte bransjer, fordi omfanget er så stort, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Klassekampen.

Arbeiderpartiet fremmer 12 konkrete punkter for å styrke a-krimsentrene. Forslaget vil bli fremmet i Stortinget ved første anledning.

De konkrete punktene som fremmes i forslaget: 

1. Stortinget ber regjeringen lage en økonomisk opptrappingsplan med utbygging av flere a-krimsentre slik at hele landet dekkes av slike sentre i løpet av stortingsperioden, og for drift av a-krimsentrene slik at deres kapasitet økes i inneværende stortingsperiode.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at det er felles opplæring og planer for a-krimsentrene, og sikre at gode erfaringer og arbeidsmetoder deles mellom de ulike sentrene.

3. Stortinget ber regjeringen gi a-krimsentrene tydeligere mål og krav til rapportering av resultater i form av beslag i verdier, stans i virksomhet, domfellelser og antall bakmenn som tas.

4. Stortinget ber regjeringen legge frem lov- og forskriftsendringer som sikrer at taushetsbestemmelsene ikke vanskeliggjøre samarbeidet mellom de ulike etatene i a-krimsentrene.

5. Stortinget ber regjeringen sikre at alle tilsyn utarbeider en forpliktende strategi for sitt arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

6. Stortinget ber regjeringen sikre at politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV gjennomfører flere uanmeldte tilsyn i spesielt utsatte bransjer. De alvorligste sakene må prioriteres både i etterforskningsfasen og følges opp med raske og strenge reaksjoner.

7. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med arbeidslivets parter etablere ordninger med tettere oppfølging fra tilsynene og LO-koordinatorer på større prosjekter.

8. Stortinget ber regjeringen sikre at samtlige politidistrikt oppretter egne enheter med spisskompetanse på arbeidslivskriminalitet for å ta bakmenn, og beslaglegge de kriminelles verdier. Utbytte fra kriminalitet – som for eksempel kjøretøy, kontanter og leiligheter skal inndras.

9. Stortinget ber regjeringen påse at arbeidslivskriminalitetssentrene samarbeider med utdanningsinstitusjoner for å gi fremtidens byggeledere, bedriftseiere og andre kunnskap om hva de må gjøre for å sikre seg mot at kriminelle gjør den hvite økonomien «grå».

10. Stortinget ber regjeringen sikre at skattekrim-enhetene i Skatteetaten, som er viktige for å avdekke a-krim, rustes opp og at skatteetaten får hjemler slik at de direkte kan ta beslag i utbyttet av straffbare handlinger.

11. Stortinget ber regjeringen sikre at politiet setter av tilstrekkelige ressurser til å ta sitt ansvar i arbeidslivskriminalitetssentrene, og at politiet prioriterer etterforskning av arbeidslivskriminalitet.

12. Stortinget ber regjeringen sikre at arbeidslivskriminalitet ses i sammenheng med kampen mot organisert kriminalitet for å avdekke bakmenn og nettverk som står bak.