Det er flertall på Stortinget for å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistet krav er avklart.

Det har vært en utfordring at entreprenører må fakturere momskrav, og  dermed også avgiftsberegne, i samsvar med arbeidets fremdrift. Dette har vært et gjeldende selv om kravet har vært omtvistet mellom entreprenør og byggherre.

Konsekvensen av dette har vært at entreprenøren måtte betale merverdiavgift til staten før den samme avgiften var betalt av byggherre eller andre oppdragsgivere til entreprenøren. Det betyr at entreprenøren har måttet forskuttere moms for store beløp over lang tid, før uenigheten er avklart. Dette har vært krevende for likviditeten mange av de berørte bedriftene.

Dagens praksis har truet lønnsomme anleggsjobber fordi entreprenør blir stående i en skvis mellom byggherre og skattemyndighetene. Dette vil det nå bli slutt på, når regelverket blir gjeldende.

-Dette er en viktig sak som bransjen har jobbet med over lengere tid og vi er glade for at Stortingsflertallet er tydelige i denne saken. Dette vil sikre likviditeten og arbeidsplassene i bedrifter som har hatt utfordringer med denne praksisen. Denne løsningen er resultat av partsamarbeid på sitt beste og det er gledelig at stortingsflertallet står sammen med anleggsbransjen, sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Forbundsleder Anita Johansen sier i en kommentar at det er gledelig at flertallet i finanskomiteen i dag, med unntak av regjeringspartiene har fremmet følgende flertallsforslag fra komiteen til Stortinget:

Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav er avklart, og komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Les mer her