This content has been archived. It may no longer be relevant


Skuffende at Tariffnemnda delvis har gitt etter for presset fra NHO og ESA, og dermed svekket reisende arbeideres rettigheter, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Tariffnemnda har vedtatt videreføring av allmenngjøringsforskriftene for verft, byggfag, jordbruk og gartneri, renhold, fiskeindustri, elektrofag, godstransport, turbil, og hotell, restaurant og catering. Det betyr at det fortsatt er forbudt å lønne noen under tariffavtalenes minstesatser i disse bransjene.

Forskriftenes minstelønnssatser er oppdatert i tråd med resultatene fra lønnsoppgjøret 2018, og gjelder fra 1. desember 2018.

Forskriftene for verft, byggfag, elektrofag og renhold har også bestemmelser om dekning av reise, kost og losji (RKL). Her har Tariffnemnda vedtatt en endring. Forskriftene pålegger fortsatt arbeidsgivere å dekke RKL-kostnader som påløper i Norge. Men mot LOs stemme fjernet nemnda arbeidsgivers plikt til å dekke reisekostnadene til og fra Norge, samt for et rimelig antall hjemreiser. Flertallets begrunnelse var at dette gir en delvis tilpasning til det reviderte utsendingsdirektivet i EU, som skal implementeres innen juli 2020.

– Når en utenlandsk arbeidstaker krysser grensen til Norge, så er det fortsatt norske regler for reise, kost og losji som gjelder. Selv om vi krevde at reisen også utenfor Norge skal være dekket, er det bra at RKL ikke ble fjernet fra allmenngjøringsforskriftene, slik deler av arbeidsgiversida ønsket. Arbeidsgiverne i de aktuelle bransjene har fortsatt plikt til å dekke reise, kost og losji i Norge, og reglene gir ikke rom for tolkning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Men det er likevel svært skuffende at Tariffnemnda delvis har gitt etter for presset fra NHO og ESA, og dermed svekket reisende arbeideres rettigheter.

Selv om fagbevegelsen er skuffet over at det ikke lenger er plikt til dekning av reiser i utlandet og hjemreiser, så er det svært viktig at samtlige av de ni allmenngjøringsforskriftene nå videreføres.

For LO er det gledelig at vi fikk gehør i Tariffnemnda for at det er stor risiko for at lønningene vil falle dersom allmenngjøringen fjernes. I begrunnelsen fra nemnda heter det at «en veldig stor andel av de utenlandske arbeidstakerne ligger på lønnsnivå rundt allmenngjøringsnivå og noen under. Dette viser at forskriften har reell betydning, og at det er sannsynlig at lønningene vil falle dersom allmenngjøringen fjernes.»

De nye forskriftene gjelder fra 1. desember.

Les Tariffnemndas vedtak