Hvem gjør rent på din arbeidsplass?
Publisert i Dagbladet 15. juni 2018

Av Erna Hagensen, forbundsleder Norsk Arbeidsmandsforbund, Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet, og John Leirvaag, forbundsleder Norsk Tjenestemannslag

I dag markerer fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere. De bør virkelig bli sett og satt pris på! For å utføre profesjonelt renhold i Norge kreves kunnskap og innsikt. Vaskebøtta og grønnsåpe er ikke lenger nok.Det kreves kunnskap om kjemi, utstyr og bruk av maskiner. Uten renholdere ville lokalet du jobber i vært helseskadelig og toalettene ubrukelige. Kirurger ville ikke kunne gjort jobben sin og togene ville stanset. Men vet du hva hun eller han som gjør rent på din arbeidsplass heter? Når var det sist du slo av en prat med dem?

Mange renholdere utfører sitt arbeid hos kunder, altså ikke i bedriften de faktisk er ansatt. Med andre ord har de en annen arbeidsgiver og er ikke invitert på samme julebord eller sommerfest som deg. Renholderne er de som holder hjulene i gang mens alle andre ligger og sover. Renholdere jobber ofte alene og når andre ikke er på jobb. De skal helst være ute av lokalet før dørene åpnes, eller inne etter de lukkes. Kunder og kontoransatte skal helst ikke trenge å forholde seg til at lokalene rengjøres. Mange renholdere må dele opp arbeidsdagen sin gjennom å ta en vakt på morgenen og en vakt på kvelden eller nøye seg med deltidsstillinger. Slike arbeidstider er svært vanskelig å kombinere med et vanlig familieliv og bidrar også til å usynliggjøre den viktige jobben de gjør.

Derfor er det gledelig å se at denne trenden ikke er en naturlov. De siste årene har vi sett en positiv utvikling i offentlig sektor. Mange steder er renholderne blitt en del av arbeidsmiljøet, og utfører jobben sin på dagtid. Renholderne er til stede på skolen, rådhuset og sykehjemmet. De er en viktig del av staben, og setter ofte plaster på skrubbsår, eller slår av en prat med pasientene på sykehjemmet.

I Norge skal ingen jobbe gratis. Kjøretiden mellom oppdragene er en del av arbeidshverdagen til en renholder, men mange får ikke betalt for den tiden og i flere tilfeller må de bruke privatbil. De må betale fra egen lomme for å være på jobb. Renholdere kan få beskjed om at de må vaske 30 hotellrom i løpet av arbeidsdagen. Rekker de ikke det, blir de igjen på jobb og gjør ferdig rommene på egen tid, uten lønn. Flere gjør dette av frykt for å miste jobben om de ikke klarer å fullføre. Arbeidsmengden til renholdere øker og stadig færre klarer å stå i full jobb til pensjonsalder. Mange renholdere blir syke og får slitasjeskader. Mange går ned i stillingsprosent for å klare å stå lengre i jobb. Dermed tar de merkostnader på sin egen kappe. Dette får konsekvenser for pensjon og den enkeltes liv, helse og økonomi.

Å stå i full jobb i 40 år bør være overkommelig i et sunt arbeidsliv, dessverre kan dette virke utopisk for ansatte i renholdsbransjen. Gjennom å redusere normalarbeidsdagen i tunge yrker som for eksempel renhold, hadde flere klart å stå i jobb til pensjon. Resultater fra forsøk med sekstimers arbeidsdag i Norge og Sverige har også vist økt produktivitet, mer tid til familie og bedre trivsel blant ansatte. Dette mener vi kan være et godt tiltak for å få ned sykefravær, høy personalomsetting og tidlig uførhet.

De som rammes hardest av dagens pensjonssystem er lavtlønte og deltidsarbeidende. De fleste av disse er kvinner. Per i dag får renholdere i privat sektor bare pensjonsopptjening for lønn over 93 000 kroner. I vårens lønnsoppgjør fremmet LO krav om pensjon fra første krone. Dessverre nådde vi ikke fram med kravet i meklingen, men kampen er ikke over. Obligatorisk tjenestepensjon er lovregulert og for å få endret ordningen er vi avhengige av å få et flertall på Stortinget. Her må de politiske partiene komme på banen. Denne kampen er ikke over, og vi skal fortsette å kjempe for en rettferdig pensjon, både overfor politikere og arbeidsgivere.

I renholdsbransjen har en stor andel av arbeiderne minoritetsbakgrunn. Mange av disse har manglende språkkunnskaper og dårlig kjennskap til norske lover og regler. Vi vet at dårlige lønns- og arbeidsvilkår kan være et hinder for integrering og være en kilde til utenforskap. Renholdsbransjen er en av de bransjer som sliter mest med arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av arbeidskraft. Det er viktig å huske på at mye bra har blitt gjort for å bedre forholdene i bransjen. Vi har blant annet fått på plass allmenngjort lønn, godkjenningsordning og regionale verneombud som demmer opp for sosial dumping.

Til tross for mange gode tiltak er renholdsbransjen fortsatt forlokkende for useriøse aktører, som bruker sitt renholdsfirma som skalkeskjul for menneskehandel, prostitusjon, narkotika og hvitvasking av penger. Et mangelfullt kontrollapparat i kombinasjon med et ensidig fokus på pris i bransjen gjør det attraktivt for kriminelle å etablere seg. Derfor er det viktig at vi fortsetter jobben opp mot regjeringen for å sikre mer midler til kontrolletater som Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og Økokrim. For å få en bransje med ordnede lønns- og arbeidsvilkår kreves at både bedrifter og privatpersoner tar ansvar og sørger for at de ikke ansetter svart arbeidskraft.

Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet vil derfor fremme 5 grep for å bedre hverdagen for alle renholdere.

1. Rett til heltid
Vi krever retten til heltid og muligheten til deltid. Deltidsstillinger i et lavlønnsyrke som renhold innebærer økt risiko for økonomisk utrygghet. Faste og hele stillinger er et av de viktigste tiltakene mot fattigdom og for en forutsigbar arbeidshverdag.

2. Pensjon fra første krone
Vi vil ha pensjon fra første krone vi tjener og et pensjonssystem som er likt for alle.

3. Gratisarbeidet må opphøre nå
Alle renholdere skal ha krav på lønn mellom oppdrag og for den tiden de står til arbeidsgiverens disposisjon. Renholdere skal ikke drive gratisarbeid.

4. Trappe opp kampen mot arbeidslivskriminalitet
Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. For å rydde opp i dette må det settes av midler for å styrke kontrolletatenes arbeid. Flere rapporter viser alvorlighetsgraden og omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge, men vi ser ikke noen oppfølging i statsbudsjettet.

5. Vær en god kollega
Si hei til renholderen på din jobb! Synliggjøring og det å være en god kollega vil også gi en betydelig forbedring for mange renholdere sin hverdag. Vi oppfordrer derfor til å bli kjent med og hilse på dem som gjør rent på din arbeidsplass.

Kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for renholdere fortsetter!